NPACK

خدمات پروژه

خانه »  خدمات پروژه

NPACK یک مدیر پروژه اختصاصی را به شما اختصاص می دهد که در تمام جزئیات تجهیزات مورد نظر خود به شما کمک می کند. جمع آوری اطلاعات قابل توجهی در مورد راه حل بسته بندی خود ، به طور مداوم در ارزیابی مشخصات و جدول زمانی خود با شما کار کنید و اطمینان حاصل کنید که این پروژه برنامه مورد نظر خود را برآورده می کند.

مدیر پروژه NPACK مسئولیت موارد زیر را بر عهده دارد:

شروع پروژه برای اطلاعات مهم
به طور مداوم مشخصات پروژه را برای نظارت بر جدول زمانی پروژه ارزیابی کنید
کمک اعتبار سنجی ارائه دهید
مدیریت و تهیه مستندات جامع و کامل